Free Genealogy's Archive


Spisy ludności


Results 31 to 60 of 256     » See Gallery

    «Prev 1 2 3 4 5 6 ... Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
31
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (37)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (37)
 
32
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (38)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (38)
 
33
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (39)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (39)
 
34
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (4)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (4)
 
35
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (40)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (40)
 
36
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (41)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (41)
 
37
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (42)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (42)
 
38
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (43)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (43)
 
39
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (44)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (44)
 
40
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (45)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (45)
 
41
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (46)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (46)
 
42
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (47)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (47)
 
43
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (48)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (48)
 
44
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (49)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (49)
 
45
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (5)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (5)
 
46
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (50)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (50)
 
47
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (51)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (51)
 
48
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (52)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (52)
 
49
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (53)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (53)
 
50
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (54)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (54)
 
51
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (55)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (55)
 
52
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (56)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (56)
 
53
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (6)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (6)
 
54
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (7)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (7)
 
55
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (8)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (8)
 
56
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (9)
Botoki litewskie Batakiai - spis ludnosci rok 1846 (9)
 
57
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (1)
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (1)
 
58
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (10)
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (10)
 
59
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (11)
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (11)
 
60
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (12)
Girdyszki litewskie Girdiskes spis parafian z roku 1846 (12)
 

    «Prev 1 2 3 4 5 6 ... Next»